Showing 1-15 of 15 results

วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (#FY2021) 🌎🌿 ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง ☘️ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มหาสมุทร และพื้นที่ ชายฝั่ง ☘️ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ⠀⠀⠀ รายละเอียด : …

ขอเชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอ “ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563”

“NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม” เปิดรับข้อเสนอ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  1 – 28 กุมภาพันธ์ 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร 3856-7 ต่อ 16

เปิดรับข้อเสนอ “โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปี 2563”

KRIS เปิดรับข้อเสนอ “โครงการฯ ด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563” เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 27 มกราคม 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร 3856-7 ต่อ 17

กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบวงเงิน 1,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการทั่วไป โครงการวิจัยมุ่งเป้า โครงการประเด็นอุบัติใหม่และการศึกษาเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าระยะยาว

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)

กองทุนวิจัย สจล. เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)” ปีงบประมาณ 2563 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การศึกษาดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี ปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2563

ทุนวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค 62 – 31 ม.ค. 63

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ อพ.สธ.

ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 3856 กด 17 ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ดังนี้ 1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 2. กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 …

วช.เปิดรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้ 1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 5) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 >> ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง << หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว …

วช. และ JSPS เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หมดเขต 4 กันยายน 2562 ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/2MkzG4W ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nrms.go.th

กรอบวิจัย สวก. ประจำปีงบ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 โดยส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม