ประกาศประเภทของทุนวิจัย

ประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ 

 1.  ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ 
           
งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 1  ปี  (สำหรับอาจารย์ใหม่บรรจุไม่เกิน 2 ปี)

 2. ทุนพัฒนานักวิจัย 
          งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 2 ปี

 3. ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่าย
           งบประมาณไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี


ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์สถาบัน
 4.ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 


 5. ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์

  • ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สอดคล้องความต้องการของสถาบัน ชุมชน
  • ประกาศ  แบบเสนอโครงการ 

 6.ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

 7.ทุนวิจัยภายใต้บันทึกและความร่วมมือ

 8.ทุนวิจัยนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

 9. ทุนศาสตราจารย์วิจัย

 10. ทุนเมธีวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Research Scholar)

  • ค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน, ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ประกาศ  แบบเสนอโครงการ

 11. ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ

 12. ทุนวิจัยมุ่งเป้า สจล. 

 13.ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc grant) 

 14. การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 15. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ


 

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย  คลิกที่นี่