ประเภทของทุนวิจัย

อ่านรายละเอียดประเภททุนโดยสรุป  

Update คณะกรรมการกองทุนวิจัย


 1. ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่

  • งบประมาณไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
  • สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่ยังไม่เคยได้รับทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ (ทางกองทุนวิจัยได้ยกเลิกเงื่อนไขระยะเวลาเริ่มงาน)
  • ประกาศ  แบบเสนอโครงการ

 2. ทุนพัฒนานักวิจัย

 3. ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่าย

 4. ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์

  • ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สอดคล้องความต้องการของสถาบัน ชุมชน
  • ประกาศ  แบบเสนอโครงการ 

 5. ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

 6. ทุนวิจัยภายใต้บันทึกและความร่วมมือ

 7. ทุนวิจัยนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

 8. ทุนศาสตราจารย์วิจัย

 9. ทุนเมธีวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Research Scholar)

  • ค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน, ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ประกาศ  แบบเสนอโครงการ

 10. ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ

 11. ทุนวิจัยมุ่งเป้า สจล. 

 12. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc grant) 

 13. การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 14. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ 

 15. ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ 


 

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย  คลิกที่นี่