แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2561

 ดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย อพสธ 60-61   

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเงินรายได้ 2562  

 กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  

 แบบฟอร์มขอซื้อครุภัณฑ์ (แบบฟอร์มตัวอย่างแบบแสดงรายละเอียด / หนังสือขอ)

  ปฏิทินกำหนดการ การจัดทำข้อเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2561    

  ตัวอย่างประกาศ รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ 2561    

  แบบสัญญาทุนวิจัย เงินรายได้ 2561  

  แบบสัญญาทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2561  (sanya2561.docx)่ 

 
 แบบกรอกผลผลิตงานวิจั (.doc /.docx / Online)

  คู่มือบริหารการเงิน กองทุนวิจัย (รวมถึงเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ) 

  ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (การขอขยายระยะเวลา/การรายงานความก้าวหน้า/การส่งรายงานวิจัยสมบูรณ์)

  แบบแบบรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (สำหรับทุกแหล่งทุน)

  ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได้ และจากแหล่งทุนอื่น

 เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้

  แบบส่งข้อเสนอการวิจัยการวิจัยเงินรายได้ 2561    

  แบบส่งข้อเสนอการวิจัยการวิจัยเงินรายได้ 2560

  แบบฟอร์มจัดทำประกาศรายชื่อผู้รับเงินวิจัยประเภทเงินรายได้สำหรับส่วนงานวิชาการ

  แบบสัญญารับทุนวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ 2559 (กรณีเงินรายได้การกำหนดรหัสให้เหมือนปี 58)

  แบบยินยอมให้เปิดบัญชี สำหรับผู้ร่วมวิจัยภายใน/ภายนอก

  แบบส่งข้อเสนอการวิจัยการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

  แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย (เช่น บันทึกแจ้งขอขยายระยะเวลา/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

  แบบขยายระยะเวลา/แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย/แบบรายงานการเงิน

  ขั้นตอนการทำสัญญาทุนวิจัย

  แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 เงินวิจัยภายใต้โครงการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ.

  แบบรายงานความก้าวหน้า สกอ 2559 รอบ 6 เดือน

  ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้ได้รับทุน สกอ  2559

  กำหนดการดำเนินงาน 2559

  แบบสัญญารับทุนวิจัย 2559    

  แบบกรอกผลผลิตงานวิจัย (.doc / .docx / Online)

  แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย (เช่น บันทึกแจ้งขอขยายระยะเวลา/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  แบบขยายระยะเวลา/แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย/แบบรายงานการเงิน (.rar) 

  การเขียนกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาอังกฤษ

  แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  

 ∇ เงินวิจัยกองทุนวิจัยสถาบัน

  แบบบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย (เช่น บันทึกแจ้งขอขยายระยะเวลา/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 

  แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย / แบบรายงานการเงิน

  แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีหน้าปกให้เปลี่ยนเป็นหน้าปกของ กองทุนวิจัย)

  แบบหน้าปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์