เอกสารประกอบการดำเนินงาน 

ลำดับ รายการ ดาวน์โหล

1

 แบบแบบรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (สำหรับทุกแหล่งทุน)

2

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย (เช่น บันทึกแจ้งขอขยายระยะเวลา/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

 

3

 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (การขอขยายระยะเวลา/การรายงานความก้าวหน้า/การส่งรายงานวิจัยสมบูรณ์)  
 4

 แบบฟอร์มขอซื้อครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง / แบบแสดงรายละเอียด / หนังสือขอ

  

5

แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  

  

  งบวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) และ อพ-สธ.

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
 1

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)  

2

แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ได้รับงบวิจัย ปีงบประมาณ 2562  

3

แบบสัญญาทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) 2562  

 

แบบยินยอมให้เปิดบัญชี สำหรับผู้ร่วมวิจัยภายใน/ภายนอก  

5

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย (เช่น บันทึกแจ้งขอขยายระยะเวลา/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

  

6

 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (การขอขยายระยะเวลา/การรายงานความก้าวหน้า/การส่งรายงานวิจัยสมบูรณ์)


7

แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    

8

 แบบขยายระยะเวลา/แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย/แบบรายงานการเงิน 

9

 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2561  
10   ดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย อพสธ 60-61     

 

 

  งบวิจัยเงินรายได้

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด

1

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเงินรายได้ 2562    

  

2

แบบเก็บข้อมูลเงินรายได้ 2562  

  

3

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย (เช่น บันทึกแจ้งขอขยายระยะเวลา/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

    
 4

 แบบฟอร์มขอซื้อครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง / แบบแสดงรายละเอียด / หนังสือขอ

   

5

 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (การขอขยายระยะเวลา/การรายงานความก้าวหน้า/การส่งรายงานวิจัยสมบูรณ์) 

  

6 

แบบขยายระยะเวลา/แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย/แบบรายงานการเงิน    

 

 กองทุนวิจัยสถาบัน

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด

1

แบบบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย (เช่น บันทึกแจ้งขอขยายระยะเวลา/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)    

2

แบบรายงานความก้าวหน้า 

3

แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีหน้าปกให้เปลี่ยนเป็นหน้าปกของ กองทุนวิจัย) 

4

 แบบหน้าปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
5

 แบบฟอร์มขอซื้อครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง / แบบแสดงรายละเอียด / หนังสือขอ

 

   เงินวิจัยภายใต้โครงการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ.

  แบบรายงานความก้าวหน้า สกอ 2559 รอบ 6 เดือน

  ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้ได้รับทุน สกอ  2559

  กำหนดการดำเนินงาน 2559

  แบบสัญญารับทุนวิจัย 2559    

  แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักวิจัย (เช่น บันทึกแจ้งขอขยายระยะเวลา/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  แบบขยายระยะเวลา/แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย/แบบรายงานการเงิน (.rar) 

  การเขียนกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาอังกฤษ

  แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์