เงื่อนไขการขอเข้ารับคำปรึกษา :

1. คุณหมอประจำคลินิก

นายปรารถนา กังสดาลย์ (อาจารย์แพต)

 • ให้คำปรึกษา editing papers วัน อังคาร และ ศุกร์  4 ช่วงเวลา
 • ให้คำปรึกษาลักษณะ workshop กลุ่มละไม่เกิน 5 คน เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในบทความวิชาการ (ควรเป็นกลุ่มที่มีข้อสงสัยเรื่องเดียวกัน) ในวันอังคารช่วงบ่าย-ตามการนัดหมาย
 • อาจารย์แพต จบการศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2005
 • ปัจจุบันสอนวิชาการแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มีประสบการณ์ใช้ชีวิตและเรียนในสหรัฐอเมริกากว่า 14 ปี และเป็นคุณหมอผู้ให้คำปรึกษาฯ ในคลินิกวิจัย สจล. ตั้งแต่ปี 2013

Mr.John Morris (อาจารย์จอห์น)

 • ให้คำปรึกษาวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ลักษณะการให้คำปรึกษาเป็น workshop กลุ่มละไม่เกิน 20 คน (เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน papers หรือ technical ในกลุ่มเรื่อง IT / Software engineering / Com-science / Image processing) ซึ่งสามารถนำ paper มารับคำปรึกษา ทั้งเรื่องทางเทคนิค และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้ด้วย
 • อาจารย์จอห์น จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีกายภาพ (Physical Chemistry) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย, 1972
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
 • อาจารย์จอห์นเป็นเจ้าของภาษา และใช้ชีวิตในประเทศไทยมากว่า 5 ปี มีบทความตีพิมพ์ในวรสารวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาแล้วกว่า 100 บทความ
 • เชี่ยวชาญในสาขา spectroscopy, computer architecture, software engineering และ image processing

2. การเข้ารับบริการ จำกัด 1 ท่าน (หรือ 1 บทความ) เลือกได้ไม่เกิน 1 ช่วงเวลา / วัน ไม่เกิน 3 ครั้ง / เดือน

ช่วงเวลาที่ให้คำปรึกษา ได้แก่ 8.30 - 10.15, 10.30 - 12.00, 13.00 - 14.30 และ 14.30 - 16.00 น.

3. สำนักฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับคำปรึกษา ต้องจบการรับคำปรึกษา (บทความวิชาการถูกต้องและสามารถส่งตีพิมพ์ได้) ภายใน 45 วันหลังเข้ารับบริการครั้งแรก

หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการให้บริการต่อ ตามความเหมาะสม

4. สำนักฯ กำหนดให้นัดหมายล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 3 เดือน โดยจะเปิดให้ลงตารางนัดหมายเดือนใหม่ในวันทำการแรกของทุกเดือน

 • หมายเหตุ สำหรับตารางนัดหมายของ อ.แพต สำนักฯ จะไม่ยกเลิกตารางนัดหมายที่ลงเวลาไว้แล้ว แต่จะเริ่มใช้เงื่อนไขนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

5. ผู้เข้ารับบริการต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และอัพโหลดบทความวิชาการของท่านก่อนคลิกลงเวลานัดหมายทุกครั้ง เพื่อให้คุณหมอมีเวลาตรวจสอบก่อนถึงวันนัดหมาย

6. สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาให้คำปรึกษา ตามที่ที่ปรึกษาเห็นควร หากมีการขอยกเลิกนัดเพื่อให้กลับไปแก้ไขบทความให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ผู้ประสานงานจะแจ้งท่านตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail ที่ท่านกรอกเอาไว้หากต้องการยกเลิกการนัดหมาย ให้แจ้งผู้ประสานงานทาง e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรศัพท์ สายนอก 02-3298000 กด 3857 ต่อ 17 (สายใน กด 3857 ต่อ 17)

7. การขอรับคำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย

8. ผู้เข้ารับคำปรึกษาและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ต้องส่งผลงานมาทาง e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 อาคารเรียนรวมพระเทพฯ ชั้น 1 ถนนฉลองกรุง1 เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 02-3298000 กด 3857 ต่อ 17

02-3298212-3 กด 1

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.