1.  ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

       ประกาศ

       ใบสมัครกรณีที่ 1 | Doc | PDFLink สมัคร |

       ใบสมัครกรณีที่ 2 | Doc | PDF | Link สมัคร |

       ประกาศรายชื่อ 

2. เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับการอ้างอิงบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

     การยกเลิกเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับการอ้างอิงบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คลิกที่นี่

     ประกาศรายชื่อ 

3. เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

     ประกาศ  ใบสมัคร  ประกาศรายชื่อ

    >> โปรดตรวจสอบรายชื่อวารสาร /การประชุมวิชาการ  ที่ผ่านสภาวิชาการ ก่อน ยื่น <<

4.  เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

     ประกาศ  ใบสมัคร  ประกาศรายชื่อ

5. ค่าตอบแทนนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

     ประกาศ  ใบสมัคร  ประกาศรายชื่อ

6. เงินรางวัลอ้างอิงบทความวิจัยในวารสาร KMITL Science and Technology Journal

     ประกาศ  ใบสมัคร  ประกาศรายชื่อ  

7. ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

      ประกาศ  ใบสมัคร  ประกาศรายชื่อ

8. างวัล KMITL Award 

      ประกาศ  ประกาศรายชื่อ

9. เงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

     ประกาศ  ประกาศรายชื่อ