m
นโยบายทิศทางวิจัยสถาบัน คลิกที่นี่

m ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบัน คลิกที่นี่

m เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัย คลิกที่นี่

m เกณฑ์ค่าตอบแทนนักวิจัย คลิกที่นี่

m ค่าตอบแทนผู้ประเมินโครงการวิจัย คลิกที่นี่

m มติคณะกรรมการกองทุนวิจัยว่าเกี่ยวกับวารสารที่เป็นที่น่าสงสัย คลิกที่นี่

m คู่มือบริหารการเงิน คลิกที่นี่ 

  ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินรายได้ หรือ จากแหล่งทุนอื่นๆ (ฉบับ ปี 2558)