ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งาน Turnitin 

  คู่มือสำหรับบุคลากรฉบับย่อ    >> download

  คู่มือสำหรับนักศึกษาฉบับย่อ   >> download

  ข้อควรระวังที่สำคัญมากในการใช้งาน
         กอนดำเนินการยืนยันใดๆท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบทุกครั้ง  >> download

         ผู้ใช้โปรแกรมหากพบปัญหาดังนี้
             ## การลบข้อมูลห้ามลบด้วยเองโดยเด็ดขาดให้แจ้ง admin ดำเนินการดังนี้

                     1. ส่งอีเมล์มาที่ admin: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ปทุมทิพย์  สังขพันธุ์)
                     2. โดยท่านระบุรายละเอียดสำคัญในส่ิงที่ท่านต้องการลบออกจากฐานข้อมูล ดังนี้  paper-id class-id  class-name
                     3. ระบุเหตุผลที่ท่านต้องการลบมาในจดหมายด้วย เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ 
             ## หากพบปัญหารใช้งาน เช่น โปรแกรมไม่ตรวจบทความ  เปอร์เซนความซ้ำซ้อนไม่ขึ้น หรือปัญหาเทคนิคต่างๆ ให้ท่านแจ้งไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                   ยกเว้นเรื่องการลบข้อมูลท่านต้องแจ้ง admin ให้ดำเนินการได้เท่านั้น

 เอกสารเพีมเติมเกี่ยวกับ plagiarism (โดยคุณจิรวัฒน์  พรหมพร)  >> download
 คลิกเข้าใช้โปรแกรม

  สามารถติดต่อสอบถามการใช้งานได้ที่ หมายเลข 0 2329 -8136
    หรือสายภายใน 3134 (ปทุมทิพย์)/3780 (พิกุลทอง)/3759 (อาทิตยา)
    ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานธิการบดี ชั้น 8