ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งาน Turnitin 

  คู่มือสำหรับบุคลากรฉบับย่อ    >> download

  คู่มือสำหรับนักศึกษาฉบับย่อ   >> download

  ข้อควรระวังที่สำคัญมากในการใช้งาน
         กอนดำเนินการยืนยันใดๆท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบทุกครั้ง  >> download

         ผู้ใช้โปรแกรมหากพบปัญหาดังนี้
             ## การลบข้อมูลห้ามลบด้วยเองโดยเด็ดขาดให้แจ้ง admin ดำเนินการดังนี้

                     1. ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                     2. โดยท่านระบุรายละเอียดสำคัญในส่ิงที่ท่านต้องการลบออกจากฐานข้อมูล ดังนี้  paper-id class-id  class-name
                     3. ระบุเหตุผลที่ท่านต้องการลบมาในจดหมายด้วย เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ 
             ## หากพบปัญหารใช้งาน เช่น โปรแกรมไม่ตรวจบทความ  เปอร์เซนความซ้ำซ้อนไม่ขึ้น หรือปัญหาเทคนิคต่างๆ ให้ท่านแจ้งไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                   ยกเว้นเรื่องการลบข้อมูลท่านต้องแจ้ง admin ให้ดำเนินการได้เท่านั้น

 เอกสารเพีมเติมเกี่ยวกับ plagiarism (โดยคุณจิรวัฒน์  พรหมพร)  >> download
 คลิกเข้าใช้โปรแกรม

  สามารถติดต่อสอบถามการใช้งานได้ที่ หมายเลข 0 2329 -8212
    หรือสายภายใน 3856-7 ต่อ 29-32
    email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.