ฐานวารสาร 4 ฐานสำคัญสำหรับนักวิจัย/นักศึกษา ใช้สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

 

  ฐานวารสาร/การประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

 

  แนะนำแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และประชุมวิชาการอื่นๆ