ฐานวารสาร 4 ฐานสำคัญสำหรับนักวิจัย/นักศึกษา ใช้สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน


   ฐานวารสาร/การประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

 

  แนะนำแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และประชุมวิชาการอื่นๆ

  

  ตรวจสอบรายชื่อวาสาร/รายชื่อการประชุมวิชาการ ที่่ผ่านสภาวิชาการ