ส่วนบริหารวิชาการยินดีต้อนรับ

ข่าว สกว.ใหม่

ข่าว

ข่าว สกว.ด้วยความร่วมมือกับ British Council

ขณะนี้ฝ่ายวิชาการ สกว. ด้วยความร่วมมือกับ British Council ภายใต้โครงการ Newton Fund ได้ประกาศรับสมัครโครงการ Professional Development Program ซึ่งเป็นโครงการ Training ที่ได้ดำเนินการครั้งแรกไปในปีที่แล้ว โดยในปีนี้จะเปิดรับสมัครในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 – 28 สิงหาคม 2558 

 

โดยผ่านเวบไซต์http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6635:professional-development-2559&catid=330:newton-fund 

โดยมีข้อมูลโดยสรุปดังนี้ 
1)        โครงการสำหรับนักวิจัย (สนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 คน และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
-        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้ว 5-15 ปี 
-        เคยรับทุน (หรือกำลังรับทุน) จาก สกว. 
-        สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดโครงการ 
-        ต้องมีแผนที่จะสมัครขอรับทุน หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
หัวข้อการ Training 
-        Proposal Development for large scale research project 
-        Developing a professional and International research network (including networking with enterprise) 
-        Enhancement of technology and innovation management, and communications 
-        Translate research and sustainability 
โดยเป็นการ training ในกรุงเทพฯ โดย trainer ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษ 3 วัน และไป study tour ที่ประเทศอังกฤษ 5 วัน และเข้าร่วม follow up ในกรุงเทพฯ 3 วัน 
สกว. คาดหวังว่าภายหลังการ training นักวิจัยจะสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนในแหล่งทุนระดับนานาชาติได้ 
*หากมีผู้สมัครทุนที่เข้าข่ายมากกว่าจำนวนที่สนับสนุนได้ สกว. จะพิจารณาผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ในปีที่แล้วก่อน 
Timeline 
ประกาศรับสมัคร                 17 กรกฎาคม 2558 – 28 สิงหาคม 2558 
ประกาศผล                        30 กันยายน 2558 
การจัดอบรมในกรุงเทพฯ         3 วันในช่วงเวลา 19-30 ตุลาคม 2558 
Study Tour ในประเทศอังกฤษ        18-24 มกราคม 2559 
Follow up ในกรุงเทพฯ                ช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

2)        โครงการสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (จำนวน 15 คน) 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีการ training โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงานวิจัยจากประเทศอังกฤษ ในกรุงเทพฯ 3 วัน และจะมีการ follow up อีก 3 วัน 
หัวข้อการ Training 
-        Research funding governance and management 
-        International Collaborations 
-        The basics of proposal development 
-        Work shadowing 
Timeline 
ประกาศรับสมัคร                 17 กรกฎาคม 2558 – 28 สิงหาคม 2558 
ประกาศผล                        30 กันยายน 2558 
การจัดอบรมในกรุงเทพฯ         3 วันในช่วงเวลา 19-30 ตุลาคม 2558 
Follow up ในกรุงเทพฯ                ช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
*หากมีผู้สมัครทุนที่เข้าข่ายมากกว่าจำนวนที่สนับสนุนได้ สกว. จะพิจารณาผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ในปีที่แล้วก่อน 

โดยทั้งสองโครงการ สกว. และ British Council จะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม (รวมถึงการที่พักและค่าอาหาร) และค่าเดินทางไป-กลับประเทศอังกฤษ (รวมค่าทำวีซ่า) 

แต่สำหรับค่าเดินทางในประเทศไทย (ทั้งในกรณีอยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด) ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบ (หรือเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของตนเอง) 

และขอให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษารายละเอียดในเวบไซต์เพิ่มเติม และหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ 
British Council Thailand (คุณศศิรินทร์ email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2567-5675 ต่อ 5633 โดยเฉพาะในกรณีที่มีข้อขัดข้องในการสมัครผ่านเวบไซต์) 
สกว. (คุณแสงเพ็ชร email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2278-8254) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ฝ่ายวิชาการ สกว. 
โทร 0-2278-8254 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกส่วนงาน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL หรือดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/kmitlstj หรือสอบถามได้ที่ส่วนบริหารวิชาการ 

สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 02-329-8136 สายใน 3774

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Research Cluster)

ยินดีตอนรับสู่  ส่วนบริหารวิชาการ

แวดวงการศึกษาและวิชาการ

การการติดต่อเรา

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขติดต่อภายใน

หมายเหตุ

รศ.ดร.อนุวัฒน์  จางวนิชเลิศ      

๒๒๔๒

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางปรานอม  เอี๊ยบศิริเมธี

๓๓๑๒

รักษาการผู้อำนวยการ

นางจิรวดี  ม่วงมีผล (จิ)

 

๓๒๕๘

งานหลักสูตรสถาบัน/TQF/ประชุมสภาวิชาการ/ประชุมอนุกรรมการสภาสถาบัน/การออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร/การออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

คุณมาลีรัตน์ ไม้จันทร์(แหม่ม)

๓๒๕๑

งานรับรองรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ/งานรับรองอาจารย์บัณฑิต/ประชุมสภาวิชาการ/ประชุมอนุกรรมการสภาสถาบัน/การออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร/ประสานงานการจัดทำงานวารสารถาบัน KMITL Science and Technology Journal

นางสาวสุมิตรา   โคละทัต (มิ้น)

เจ้าหน้าที่ประจำส่วนบริหารวิชาการ

๒๒๔๓

งานโครงการการอบรม-สัมมนาทางวิชาการ/งานหลักสูตร/ประชุมสภาวิชาการ/ประชุมอนุกรรมการสภาสถาบัน/การออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร/

นางสาวจตุพร   จันทร์ใหม่ (พร)

เจ้าหน้าที่ประจำส่วนบริหารวิชาการ

๒๒๔๓

งานหลักสูตร/ประชุมสภาวิชาการ/ประชุมอนุกรรมการสภาสถาบัน/การออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร/

คุณปทุมทิพย์  สังขพันธุ์ (ทิพย์)

เจ้าหน้าที่ประจำส่วนบริหารวิชาการ

๓๑๓๔

ช่วยประสานงาน สารสนเทศ/ช่วยประสานงานสารบรรณ/ช่วยประสานงานคำรับรอง,งานแผน/การออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร/ช่วยประสานงานการประชุม/งานอบรม สัมมนา

นางวิลาสินี คูหาสวรรค์

๒๒๔๑

ช่วยงานหลักสูตร

นางสาวพิชญ์ธีรา  พวงมณี

๓๑๓๔

ช่วยงานหลักสูตร

๑๐

นางสาวศิริรัตน์  ขบวนฉลาด

๒๒๔๑

ช่วยงานหลักสูตร

ชื่อ facebook

QR Cod

ส่วนบริหารวิชาการ

 

 

 

๒. โทรศัพท์สายตรง: ๐ ๒๓๒๙ ๘๑๓๖ /โทรสาร: ๐ ๒๓๒๙ ๘๒๒๑

๓  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.