เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

1.1 แนวทางดำเนินงาน วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 79,548,200
โครงการที่ 1  อุตสาหกรรม และคลัสเตอร์เป้าหมาย  
G1001 โครงการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมอวกาศ การรับรู้ระยะไกลและสภาวะอวกาศ 9,640,000
G1002 การศึกษาคุณลักษณะและความสามารถในการใช้งานคลื่นวิทยุความถื่สูงสะท้อนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ในประเทศไทย 448,900
โครงการที่ 2 ข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล  
G1003 ชุมชนต้นแบบผู้ผลิตโปรตีนนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 28,166,500
G1004 ระบบผลิตไฟฟ้าไร้มลพิษขนาดชุมชนด้วยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานชีวมวล 8,448,500
G1005 นวัตกรรมผลไม้เขตร้อนของประเทศไทยเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน: ปัญจสุวรรณผล 7,388,900
G1006 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกด้วยดาวเทียมและการพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงเพื่อการเกษตรแม่นยำสูงและการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำและภัยธรรมชาติของประเทศ 6,856,100
G1007 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างและจัดเก็บข้อมูลในการวางแผนจัดการและปรับปรุงการทำประมงของชุมชนฝั่งอันดามัน 5,756,400
G1008 สถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าและระบบกริด(Electrical station from solar energy for Electrical Vehicle and Grid System) 5,678,000
G1009 การพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังนา ด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 3,728,800
G1010 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 3,093,900
G1011 การพัฒนาระบบตลาดกลางเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 342,200