เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

2.1 แนวทางดำเนินงาน วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนรัฐบาล 26,980,318
โครงการที่ 1 ด้านความมั่นคง สังคม และพัฒนาที่ยั่งยืน  
G2001 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการและบรรจุภัณฑ์ชาญฉลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูป จากผลไม้เขตร้อน 10,337,700
G2002 พลังงานทางเลือกจากการเก็บเกี่ยวพลังงานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยอัจฉริยะที่รองรับสังคมประชากรสูงวัย 5,531,500
G2003 การออกแบบและสร้างแผ่นยางข้ามจุดตัดทางรถไฟที่ผลิตจากยางพารา 4,072,068
G2004 การพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมกลุ่มชุดฝึกกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อขาสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 3,133,000
G2005 โครงการสร้างแบรนด์ space*craft เพื่อต่อยอด พัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2,821,650
G2006 ชุดเครื่องพิมพ์และเครื่องอ่านดัดแปลงเพื่อช่วยนักเรียนผู้พิการทางสายตาในการการเรียนรู้และทำการบ้านด้วยตนเอง 885,800
G2007 รูปแบบการบริหารการพัฒนาและการเปิดหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อการพึ่งพาตนเอง 198,600
2.2 แนวทางดำเนินงาน การจัดการความรู้การวิจัย 27,058,600
โครงการที่ 1 การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม  
G2008 ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ KMITL 9,425,000
G2009 การเพาะขยายพันธุ์ปลาทูแบบครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสู่อ่าวไทยและเชิงพาณิชย์ 6,029,600
G2010 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างผู้นำนวัตกรรม 3,862,400
G2011 ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยด้วยกล้อง 3,263,400
G2012 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ดขาวอย่างยั่งยืน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายพันธุ์ สารสำคัญจากใบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2,170,800
G2013 การวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยกล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจภายในร่างกายแบบใยแก้วนำแสง 761,500
G2014 การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl.) เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 687,300
G2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำที่ผสมกับถั่วและไม่ผสมถั่ว 634,700
G2016 การพัฒนาระบบการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคการสปัตเตอร์ด้วย ลำไอออน 223,900