เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

3.1 แนวทางดำเนินงาน วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อย่างเหมาะสม 23,156,800
โครงการที่ 1 วิจัยพื้นฐาน  
G3001 ระบบเรดาห์ค้นหาบุคคลผ่านกำแพงหรือผนังด้วยคลื่น แถบความถี่กว้าง 806,600
G3002 การลดขนาดของสารประกอบเพอร์รอพสไกด์ออกไซด์เชิงซ้อนระดับนาโนเมตรในขั้นตอนเดียว 740,000
G3003 การพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก แมกนีเซียมซิลิไซด์ โครงสร้างนาโน จากแกลบข้าว สังเคราะห์ด้วยไมโครเวฟและอัดร้อน และการประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริก 660,900
G3004 การแยกและตรวจสอบลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินบริเวณน้ำพุร้อน 440,000
G3005 กระบวนหมักเปลือกกล้วยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปอาหารเพื่อผลิตกรดซิตริกด้วยเชื้อรา Aspergillus niger 420,000
G3006 กระบวนการสร้างงานศิลปะจากการบูรณาการการรับรู้ความรู้สึกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มโรงเรียนปัญญานุกูล ภาคตะวันออก 410,000
G3007 การตรวจสอบการเจือปน isopropyl alcohol ในสุราโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟาเรด 382,500
G3008 การเพิ่มปริมาณต้นรักใหญ่ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม 365,500
G3009 การตรวจหายีนต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวพันธุ์แนะนำของไทยและการตรวจสอบชีวะชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ปลูกข้าว 360,000
G3010 การขยายพันธุ์ต้นคนทีสอด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเพื่อการอนุรักษ์ พันธุกรรม 340,000
G3011 การสังเคราะห์วัสดุนาโนของวัสดุออกไซด์นำไฟฟ้า M-Zn-O (M=F, B) โดยกระบวนการโซลเจลร่วมกับกระบวนการคลื่นเสียง เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทำงานด้านพลังงาน 315,000
G3012 วิธีการค่าเหมาะสมแบบใหม่สำหรับแบบจำลองเส้นทางการขนส่ง 306,000
G3013 การคัดแยกความสดและทำนายคุณภาพของข้าวโพดหวานแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิควิเคราะห์พหุตัวแปรทางไฟฟ้า 283,900
G3014 การพัฒนาวิธีการอย่างง่ายในการบรรจุเคอร์คิวมินในตัวพาไคโตซานที่มีโครงสร้างระดับนาโนและความสามารถในการนำส่งเคอร์คิวมิน 267,700
G3015 การโคลนยีนเอนโดกลูคาเนสและศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ในการย่อยชีวมวลร่วมกับอนุภาคโลหะนาโน 263,500
G3016 การศึกษาเสถียรภาพของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก SnSe ภายใต้ความดันจากการคำนวณแบบเฟิร์สปรินซิเปิล 259,200
G3017 คุณสมบัติรีโอโลยีของเพียวเร่มะม่วงและการเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่น 234,600
G3018 การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 221,000
G3019 การพัฒนาตัวบ่งชี้การเสริมสร้างพลังอำนาจของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 204,000
G3020 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้คิวปรัสเฟอร์ไรท์จากนำ้เสียสังเคราะห์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตอะเซทัลดีไฮด์จากปฏิกิริยาขจัดออกไฮโดรเจนออกจากเอทานอล 97,000
โครงการที่ 2  วิจัยประยุกต์  
G3021 การศึกษาแนวทางการนำผังแม่บทการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร สู่การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในประชาคมอาเซียน 1,740,200
G3022 การพัฒนาระบบการประมวลผลและวิเคราะห์สารสนเทศสำหรับการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,118,500
G3023 สร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเรือนไม้จากไม้สักตัดสางขยายระยะโดยการ เปรียบเทียบในแต่ละช่วงอายุที่มีคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพที่ดีที่สุด 822,800
G3024 ระบบการคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยปัญญาประดิษฐ์บนคลาวด์โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 694,200
G3025 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง7-14 ปีในประเทศไทย เพื่อการพาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง 680,000
G3026 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องวัดเฟสเซอร์สามเฟสเพื่อการมอนิเตอร์ความปลอดภัยและการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง 668,700
G3027 ชุดเล่นเรียนรู้วิทยาการรหัสลับสำหรับการศึกษาแบบสเต็ม 527,000
G3028 การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์ชนิดบริโภคได้ด้วยเทคนิคไลโพโซมเอนเคปซูเลชัน 509,700
G3029 การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปลูกสัก : การปลูกพืชแซมในสวนป่าสักในภาคใต้ของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 495,500
G3030 การวิเคราะห์และพัฒนาชุดทดลองระบบส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงที่มีพลังงานทดแทนเชื่อมต่ออยู่ 484,500
G3031 ผลของสารสกัดจากใบสักต่อการควบคุม โรคแอนแทรกโนสในกล้วยหอมทอง 423,300
G3032 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ระดับนาโนเมตรเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิง 416,200
G3033 ระบบตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ และบันทึกสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง 413,500
G3034 การพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อประสิทธิผลในวงจรขับหลอด LED แสงสว่างสีขาว 403,700
G3035 การผลิตสารเคมีโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงบนตัวรองรับ: การเปลี่ยนไซโคลเฮกเซนไปเป็นไซโคลเฮกซานอลและไซโคลเฮกซาโนน 392,700
G3036 เครื่องตรวจสภาพพืชพรรณทางการเกษตร 391,100
G3037 การพัฒนากระบวนการผลิตและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของอัลลอยโคบอลต์-โครเมียมที่เตรียมด้วยวิธีดั้งเดิมเพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุที่ฝังในร่างกาย 369,700
G3038 เพื่อสร้างตัวแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความตระหนักในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 360,700
G3039 การออกแบบและการสร้างมอสเฟทตรวจจับสนามแม่เหล็กประสิทธิภาพสูง 355,200
G3040 การสร้างและตรวจสอบอุปกรณ์หน่วยความจำแบบโปร่งใสจากวัสดุประกอบพอลิเมอร์และอนุภาคขนาดนาโนที่เตรียมโดยวิธีการรีดด้วยความร้อน 331,500
G3041 การคัดแยกและบ่งชี้เชื้อราสกุล Talaromyces และ Neosartorya จากดิน และประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Phytophthora palmivora ที่เป็นสาเหตุโรครากและโคนเน่าในทุเรียน 323,000
G3042 การสังเคราะห์และการประเมินฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ของอนุพันธ์เพรกนินโนโลนไฮดราโซน 297,500
G3043 การผลิตเห็ดถังเช่าหิมะ (Isaria tenuipes) จากสารอินทรีย์ในสภาวะอาหารแข็ง เพื่อเพิ่มการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 282,600
G3044 การพัฒนากระบวนการสกัดเพคตินจากผิวถั่วเหลืองด้วยวิธีไมโครเวฟภายใต้สภาวะความดันและวิธีการสกัดภายใต้ความดันไอสูง 282,000
G3045 การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในการชักนำให้เกิดแคลลัสและการผลิตสารทุติยภูมิในข้าวสายพันธุ์ไทย 280,400
G3046 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าโดยใช้ RSM เพื่อควบคุมสีของฟิล์มบางไททาเนียมไนไตร์ดและไททาเนียมออกซีไนไตร์ดเตรียมโดยวิธีรีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง 277,000
G3047 ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่เขตชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 276,200
G3048 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ 254,900
G3049 การพัฒนากลุ่มและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการผลิตและการใช้น้ำส้มควันไม้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดอ่างทอง 250,000
G3050 การศึกษาวิธีการเก็บรักษา โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมและกลีเซอรอลเพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวใบฟิโลเดนดรอนพลูจีบ 246,500
G3051 ต้นแบบสูตรอาหารสำหรับการผลิตพรรณไม้น้ำไวท์อนูเบียส (Anubias sp. “White”) เชิงพาณิชย์ 246,500
G3052 ผลของการใส่ปุ๋ยคอกมูลไก่และมูลวัว ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของหญ้ารีแพร์ (Centotheca lappacea (L.) Desv.) 221,000
G3053 ผลของกิจกรรมจิตอาสาต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสู่ความพร้อมเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 218,400
G3054 การบำบัดน้ำเสียโดยการใช้ปฏิกิริยาการเร่งด้วยแสงของฟิล์มไทเทเนียบางบนชิ้นงานสามมิติ 214,200
G3055 เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติ ที่สถานีภาคพื้นดินละติจูดต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก จังหวัดชุมพร ประเทศไทย 195,000
G3056 การประยุกต์ใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนามเพื่อประเมินความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 194,500
G3057 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อยสักเพื่อเป็นวัสดุปลูกของผัก 121,000