รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103

ดร.วรการ นียากร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อีเมล์  : -
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103

ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103