ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

ตำแหน่ง รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร

ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103

   

ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103
 

นางสาวปทุมทิพย์ สังขพันธุ์

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103