ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร

ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103

ดร.วรการ นียากร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103
   

ดร.รัชนี กุลยานนท์

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103

 

ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103