สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

   02-3298212-3

   02-3298212-3 กด 1

   e-mail

 ฝ่ายบริหารจัดการกลาง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ฝ่ายบริหารงานวิจัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   สายใน 

 ฝ่ายบริหารจัดการกลาง  3856-7 ต่อ 10 - 15
 ฝ่ายบริหารงานวิจัย  3856-7 ต่อ 30 - 33 
 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  3856-7 ต่อ 17,18
 ฝ่ายบริการวิชาการ  3856-7 ต่อ 25,26
 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเอกชนเชิงรุก  3856-7 ต่อ 0,22,23