งานบริหารจัดการกลาง

 

นางสาววิลาวัลย์ เพชรนอก
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 13

 

นางสาวเบญจวรรณ มะปราง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 13
 

นายนภัสสร รุ่งสว่าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 0,10

  นางขวัญเรือน อยู่สุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 12
 

นางสาวอาทิตยา บัวสุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 15

  นายธนิษณัฏฐ์ ชัยเนตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 11

 

งานบริการวิชาการ

  นางสาวพนิดา ภัทสานนท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 25
  นางลักคณา จันทร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 26
  นางสาวเสาวลักษณ์ มั่นวาจา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ -
   

 


 

งานบริหารงานวิจัย

  นางสาวพิกุลทอง นักทำนา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 31
  นางสาวปทุมทิพย์ สังขพันธุ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 32
 

นางสาวชนกพร คำมูล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 30

 

นางสาวสุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 30

  นางกรรณกร ผลโพธิ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 29
  นางสาวสุนารี วิลิต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 29

 

งานทรัพย์สินทางปัญญา

  นางสาวณิชยา สืบสุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 18
นางสาวมินตรา ใจดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 17
นางสาวทันยธร เขตต์สุพรรณ
3856-7 ต่อ 18
   

 

งานเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

นางสาวจินตนา ผ่องประเสริฐ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 22
  นางสาวอมรรัตน์ สมเจตน์เลิศเจริญ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 23 
  นางสาวอารีรัตน์ อุ่นคำ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 20
   

 


 

งานส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ

 

นางสาววิชุพร เกตุอุไร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3856-7 ต่อ 21