งานบริหารจัดการกลาง

 

นางสาววิลาวัลย์ เพชรนอก
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 13

 

นางสาวเบญจวรรณ มะปราง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 13
 

นายนภัสสร รุ่งสว่าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 0,10

  นางขวัญเรือน อยู่สุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 12
 

นางสาวอาทิตยา บัวสุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 15

  นายธนิษณัฏฐ์ ชัยเนตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 11

 

งานบริการวิชาการ

  นางสาวพนิดา ภัทสานนท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 25
  นางลักคณา จันทร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 26
นางสาวเสาวลักษณ์ มั่นวาจา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ -
   

 


 

งานบริหารงานวิจัย

  นางสาวพิกุลทอง นักทำนา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 31
  นางสาวปทุมทิพย์ สังขพันธุ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 32
 

นางสาวชนกพร คำมูล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 30

 

นางสาวสุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 30

  นางกรรณกร ผลโพธิ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 29
นางสาวสุนารี วิลิต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 29
นางสาวระพีพรรณ ทองปลิว
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

งานทรัพย์สินทางปัญญา

  นางสาวณิชยา สืบสุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 18
  นางสาวมินตรา ใจดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 17
นางสาวทันยธร เขตต์สุพรรณ
3856-7 ต่อ 18
   

 

งานเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

นางสาวจินตนา ผ่องประเสริฐ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 22
  นางสาวอมรรัตน์ สมเจตน์เลิศเจริญ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 23 
  นางสาวอารีรัตน์ อุ่นคำ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 20
   

 


 

งานส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ

 

นางสาววิชุพร เกตุอุไร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3856-7 ต่อ 21