งานบริหารจัดการกลาง

 

นางสาววิลาวัลย์ เพชรนอก
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 13

นางสาวเบญจวรรณ มะปราง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 13
 

นายนภัสสร รุ่งสว่าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 0,10

นางขวัญเรือน อยู่สุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 12
  

นางสาวอมรรัตน์ สมเจตน์เลิศเจริญ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 23

นายธนิษณัฏฐ์ ชัยเนตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 11

 

งานบริการวิชาการ

  นางสาวพนิดา ภัทสานนท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 18
  นางสาววราภรณ์ ศรีบุญ
3856-7 ต่อ 18

นางสาวเสาวลักษณ์ มั่นวาจา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 22
   

 


 

งานบริหารงานวิจัย

  นางสาวพิกุลทอง นักทำนา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 31
  นางสาวปทุมทิพย์ สังขพันธุ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 32
  นางกรรณกร ผลโพธิ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 29
นางสาวสุนารี วิลิต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 29
  นางสาวอาทิตยา บัวสุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 29
นางลักคณา จันทร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 28
นางสาวกรรณิกา สุริยากุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 30

นางสาวศรัญญา ชัยสิทธิ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 28

ดร.ภัทริน วิจิตรตระการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 17

   

 

งานทรัพย์สินทางปัญญา

  นางสาวณิชยา สืบสุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 30
  นางมินตรา มีอุปการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 30
นางสาวสุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 30
   

 

งานเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

นางสาวจินตนา ผ่องประเสริฐ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 22
นายธนนต์ ถาวรกุลชัย
3856-7 ต่อ 22
  นางสาวอารีรัตน์ อุ่นคำ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 28
  นางสาวระพีพรรณ ทองปลิว
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3856-7 ต่อ 16

 


 

งานส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ

นางสาววิชุพร เกตุอุไร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3856-7 ต่อ 21

นางสาวพันธิตรา เกียรติกำจร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปทิดา รุจิโมระ

นางสาวกาญจนา จินันทุยา
3856-7 ต่อ 17