วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน เพื่อพัฒนาไปสู่ความต้องการของประเทศ

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการ และบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันให้เกิดประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์
รวมทั้งให้ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งระดับชาติ นานาชาติ และนำความรู้ทางวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อบริการสังคม
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้เชิงพาณิชย์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสถาบันให้ได้รับทุนวิจัยจากทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน
    และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
3. เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานงานให้บริการวิชาการรวมทั้งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงาน
    หรือแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดการนำความรู้ทางวิชาการไปต่อยอดเป็นเชิงประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
4. กระทำกิจการอื่นใดตามที่สภาสถาบัน อธิการบดี หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันกำหนดให้