"ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยการศึกษาค้นคว้า คิดค้น ออกแบบ

รวมถึงการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสิ่งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้"

 

ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น 7 ประเภท

1. สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

    -  สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง กลไกของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

    - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์
ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้

    - อนุสิทธิบัตร  คุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย
หรือปรับปรุงจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนหน้า

          

                                              ภาพจาก http://idgthailand.com

2. ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 9 ประเภท

    - งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ สิ่งเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    - นาฏกรรม เช่น ท่าเต้น ท่ารำ การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว

    - ศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม (ภาพวาด) ภาพพิมพ์ งานประติมากรรม ศิลปประยุกต์
    - ดนตรีกรรม เช่น ทำนองและเนื้อร้อง หรือการเรียบเรียงเสียงประสาน
    - โสตทัศนวัสดุ เช่น งานที่ประกอบด้วยลำดับของภาพและเสียงที่บันทึกลงในวัสดุ เช่น วีซีดี  ดีวีดี
    - ภาพยนตร์ เช่นภาพยนตร์และเสียงประกอบของภาพยนตร์
    - สิ่งบันทึกเสียง เช่น เทป ซีดี ที่มีเสียงดนตรี เสียงการแสดงหรือเสียงอื่นๆ
    - งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่นกระจายเสียงทางสถานีวิทยุหรือการแพร่ภาพแพร่เสียงทางสถานีโทรทัศน์
    - งานอื่นใด ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะ

                                               

                                              ภาพจาก http://www.bzrights.com/

3. ความลับทางการค้า ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ มีการดำเนินการตามสมควร
เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นปกปิดเป็นความลับ

                                    

 

                                       ภาพจาก http://www.colorfulthoughts.co/

4. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายสัญลักษณ์ หรือตรา ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

    - เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น
เช่น การบินไทย ธนาคารกรุงไทย โรงแรมดุสิตธานี เป็นต้น    

                                  
    - เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น
เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ เป็นต้น

                            
    - เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิก สมาคม สหกรณ์ สหภาพ
สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน เป็นต้น)

                             

5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว เช่น มีดอรัญญิก ผ้าไหมไทย ส้มโอนครชัยศรี ไข่เค็มไชยา เป็นต้น

                              

6. แบบผังภูมิวงจรรวม แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้น ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใด เพื่อแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า

                                        

                                                 ภาพจาก http://www.moc.go.th/

7. พันธุ์พืชใหม่ (อยู่ภายใต้การดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

                                                   

                                               ภาพจาก http://www.tcijthai.com/