เอกสารประกอบการยื่นขอรับความคุ้มครอง

ลำดับ รายการ File
1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
3 หนังสือแสดงความจำนงรับรองโดยต้นสังกัด กรณีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4 หนังสือแสดงความจำนงรับรองโดยต้นสังกัด กรณีลิขสิทธิ์

 

  เอกสารประกอบการอบรม

ลำดับ รายการ File
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดเตรียมคำขอ
2 ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3 กฏหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น
4 Patent Searching & Patent Information Analysis for R&D
5 ความสำคัญของเอกสารสิทธิบัตร
6 Patent Search EPO & WIPO
7 แนวโน้มการต่อยอดเทคโนโลยี