แบบฟอร์ม

ลำดับ รายการ File
1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
3 บันทึกข้อความรับรองโดยต้นสังกัด กรณีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4 บันทึกข้อความรับรองโดยต้นสังกัด กรณีลิขสิทธิ์