บทความ / เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา

ลำดับ รายการ File
1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
และการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
โดย ณิชยา สืบสุข

2

ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
โดย มินตรา ใจดี

3

กฏหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น
สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดย ศรัถ สกุลรัตน์

4

การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

5

ความสำคัญของเอกสารสิทธิบัตร
เพื่องานวิจัยและพัฒนา และเพื่อธุรกิจ
โดย คุณพัชราวิไล พงศ์วิชชุลดา

6

Patent Search EPO & WIPO
โดย คุณพัชราวิไล พงศ์วิชชุลดา

7

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร
เพื่อดูแนวโน้มและการต่อยอดเทคโนโลยี
โดย คุณพัชราวิไล พงศ์วิชชุลดา

8

วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น (Patent search) 
โดย ทันยธร เขตต์สุพรรณ