บทความ / เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา

ลำดับ รายการ File
1

ความสำคัญของการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรกับการทำวิจัยและพัฒนา
และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 

โดย ณิชยา สืบสุข

2

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
และการนำผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 

โดย มินตรา ใจดี

3

กฏหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น
สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดย ศรัถ สกุลรัตน์

4

การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

5

ความสำคัญของเอกสารสิทธิบัตร
เพื่องานวิจัยและพัฒนา และเพื่อธุรกิจ
โดย คุณพัชราวิไล พงศ์วิชชุลดา

6

Patent Search EPO & WIPO
โดย คุณพัชราวิไล พงศ์วิชชุลดา

7

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร
เพื่อดูแนวโน้มและการต่อยอดเทคโนโลยี
โดย คุณพัชราวิไล พงศ์วิชชุลดา

8

วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น (ฺBasic Patent Search) 
โดย ทันยธร เขตต์สุพรรณ

9

การพิจารณาความใหม่ (Novelty) 
โดย ทันยธร เขตต์สุพรรณ

10

การพิจารณาข้อถือสิทธิและขั้นการปะดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Claim&Inventive Step) 
โดย ทันยธร เขตต์สุพรรณ

11

ฐานข้อมูลสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Database) 
โดย ทันยธร เขตต์สุพรรณ