สืบค้นข้อมูล “ความใหม่” จากฐานข้อมูลทั่วโลก เช่น

ไทย                 http://www.ipthailand.go.th

สหรัฐอเมริกา      http://www.uspto.gov  

ญี่ปุ่น                http://www.jpo.go.jp

ยุโรป                http://ep.espacenet.com 

หรืออื่นๆ

   กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับความคุ้มครอง โดยเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์

- แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Invention Disclosure)

- คำอธิบายเพิ่มเติม

 ขอหนังสือรับรองจากทางต้นสังกัด

- ตัวอย่างหนังสือแสดงความจำนง กรณีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนง พร้อมหนังสือรับรองจากต้นสังกัด

ฉบับจริงมาที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
และไฟล์มาที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.