กรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
- บันทึกข้อความรับรองโดยต้นสังกัด
Source Code 5 หน้าแรก
Source Code 5 หน้าหลัง

 ส่งเอกสารทั้งหมด

ฉบับจริงผ่านทางต้นสังกัด 
มาที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
หรือไฟล์มาที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.