ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา โดยมี 6 โครงการดังนี้

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ยื่นข้อเสนอโครงการ

นำเสนอโครงการ

ประกาศ

ขอบเขตงาน

วงเงินงบประมาณ

แบบตอบรับ

1

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ super cluster กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ภายในวันศุกร์ที่ 18 พ.ย.59

วันอังคารที่ 22 พ.ย. 59

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

2

กิจกรรมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

ภายในวันศุกร์ที่ 18 พ.ย.59

วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 59

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

3

กิจกรรมให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึกด้านมาตรฐานการผลิต

ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.59

วันพุธที่ 30 พ.ย. 59

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

4.

กิจกรรมให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึกด้านออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเชิงสร้างสรรค์

ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.59

วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.59

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

5.

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภาพด้วยระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.59

วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.59

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

6.

กิจกรรมให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึกด้านการเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิต

ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.59

วันพุธที่ 30 พ.ย. 59

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก