กิจกรรม : การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) คลิก !!!

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ส่วนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่อยู่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5324 5361 – 2
โทรสาร 0 5324 8315

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจีระภรณ์ เทพสุธรรม
เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมชานาญงาน
โทรศัพท์ 0 5324 5361-2