อัตราค่าบำรุงสถาบัน

1. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร้อยละ  10
2. งานทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือใช้เครื่องมือ ร้อยละ  15
3. งานจ้างที่ปรึกษา งานบริการวิชาการ งานวิจัย อัตราค่าบำรุงดังนี้  
    3.1  ราคาจ้างงาน 1 - 1,000,000 บาท ร้อยละ  10
    3.2  ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน 1,000,000 - 5,000,000 บาท ร้อยละ   9
    3.3  ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท ร้อยละ   8
    3.4  ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน  10,000,000   บาทขึ้นไป ร้อยละ  7

การจัดสรรค่าบำรุงสถาบัน

1.  สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ     ร้อยละ 10
2.  ค่าบำรุงสถาบัน ร้อยละ 90 (คิดเป็นร้อยละ 100)
     2.1 สถาบันส่วนกลาง ร้อยละ 40
     2.2 คณะ ร้อยละ 40
     2.3 สาขาวิชา ร้อยละ 20