ดาวน์โหลด ระเบียบ/ประกาศ

1. ระเบียบว่าด้วยการหารายได้
2. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารสำนักฯ
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
4. ประกาศฯ เรื่อง ค่าบำรุงสถาบันในการรับจ้างงานและงานบริการวิชาการ
   4.1 ประกาศฯ เรื่อง การจัดสรรค่าบำรุงสถาบันส่วนกลาง
5. ประกาศฯ  เรื่องการบริหารและจัดสรรผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
6. ระเบียบว่าด้วยการรับจ้างทำงาน
7. ประกาศฯ การยืมเงินก่อน
8. ประกาศฯ การยืมเงินระหว่าง
9. ประกาศฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนภายนอกและกองทุนอื่นๆ
10.ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ