สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ลำดับ รายการ File
1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility
2 แบบเสนอโครงการ
3 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม Talent Mobility
4 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (สถานประกอบการ)
5 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการลงทุนนอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก Talent Mobility
6 แบบหนังสือให้ความยินยอม
7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุน
8 เอกสารประกอบการยื่น

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ลำดับ รายการ File
1 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม Talent Mobility
2 เอกสารแนบโครงการวิจัย
3 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการลงทุนนอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก Talent Mobility
4 แบบหนังสือให้ความยินยอม
5 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (สถานประกอบการ)
6 รายละเอียดค่าชดเชยบุคลากรวิจัยและค่าสนับสนุนนักศึกษา
7 เอกสารประกอบการยื่น