แบบฟอร์มงานบุคคล

ลำดับ รายการ File
1

HR-KRIS-01 ใบลาป่วย

2

HR-KRIS-01 ใบลากิจ

3

HR-KRIS-02 ใบลาพักผ่อน

4

HR-KRIS-03 ใบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (ลืม scan นิ้ว)

5

HR-KRIS-04 ใบขอยกเลิกวันลา