สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้ตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering ประเทศอังกฤษเพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพ
ความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่
วันนี้ จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

โดยส่งใบสมัครมาที่
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
สำนักงานกองทันสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไทย กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 02-278-8280 หรือ 02-278-8264 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการ

เดือน

กิจกรรม

12 กันยายน
– 10 ตุลาคม 2559

ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการเข้าร่วมโครงการ

16 ตุลาคม 2559

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในประเทศไทย

22-30 ตุลาคม 2559 (7 วัน)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Research Commercialization and Entrepreneurship”

·   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนธุรกิจ

·   Technology commercialization

·   Marketing Management

·   Innovation management

·   แผนการเงินและความเสี่ยง, Introduction to venture capital industry, loan and Bank

·   Business model generation  

·   Workshop และ การนำเสนอผลงานในลักษณะ pitching

ฯลฯ

ตุลาคม 2559

สกว. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ RAEng ร่วมกันคัดเลือกผู้สมัครพร้อมประกาศผลนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ

พฤศจิกายน 2559

ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการจัดทำวีซ่าและเตรียมการเดินทาง

16-27 มกราคม 2560

เดินทางไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ

·   knowledge in business modeling

·   customer development

·   presentation/pitching

·   Negotiation

·   Group project activity

ฯลฯ

กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรม Follow up หลังจากอบรมที่ประเทศอังกฤษ
ครั้งที่ 1 โดยการนำเสนอ Business Model และคัดเลือกนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Regional Hub Event  

มิถุนายน 2560

กิจกรรม Follow up หลังจากอบรมที่ประเทศอังกฤษ

ครั้งที่ 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศทุน
2. application form_TFR
3. Offline application form