ตามที่สถาบันมีนโยบายพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและเกิดสังคมนวัตกรรมของ สจล. ที่จะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ จึงมีเป้าหมายพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองภาคการผลิตและสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหารวมถึงการพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนการแสวงหาแหล่งทุนและการร่วมทุนเชิงรุก ให้มากยิ่งขึ้น
โดยสถาบันมีแนวทางการพัฒนางานวิจัยไปในทิศทางและมีความสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาของประเทศที่กำลังก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรม จึงมีการจำแนกตามกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ของสถาบันเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. ICT & Engineering
2. Future Mobility & Logistic
3. Biomedical & Life Sciences
4. Arts & Creative Media
5. Agriculture & Food
6. Alternative Energy & Environment
ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านสมัครเข้าร่วมกลุ่มวิจัยดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้มีการทำวิจัยที่มีเป้าหมายและชัดเจนภายใต้ Research Cluster อย่างยั่งยืนต่อไป และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่างๆ แก่ สถาบัน นักวิจัยและบุคคลทั้งภายในภายนอก อาทิเช่น การประสานงานและการบริการงานวิจัย การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆจากภายนอกทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม ให้ตรงกับกลุ่มวิจัยได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย อีกทั้งสร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัยและเกิดสังคมนวัตกรรม

>>>ลงทะเบียนออนไลน์ <<<