ประกาศการรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (รอบ 1/2560) 

ขอบเขตงานวิจัย

       โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับข้อเสนอโครงการ                                           1  ธ.ค. 59-31 ม.ค. 60 
ประเมินข้อเสนอดครงการ                                          1 ก.พ. 60- 31 มี.ค. 60
นำเสนอโครงการสำหรับผู้ประกอบการ                          1 เม.ย. 60-31 31 พ.ค.60

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่กี่ยวข้อง                                 http://rri.trf.or.th/download.asp

อ่านรายละเอียดประกาศทุนอื่นๆ ของ พวอ.                    http://rri.trf.or.th/