ด้วยเจ้าภาพหลักของการดำเนินงานด้านการวิจัยระดับชาติ ( วช.+สวทน) ได้แจ้งผลการพิจาณากรอบวงเงินในเบื้อต้นของสถาบันตามความแจ้งกับผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะเพื่อประสานงานในเบื้องต้นไปแล้วนั้น
      ในการนี้ สถาบันฯจึงขอแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ

      1 ทบทวนและปรับแก้ไขไฟล์ข้อเสนอการวิจัย และกรอบวงเงินของโครงการตามเป้าหมาย 
      2. เนื่องจากได้รับแจ้งจาก วช. มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่สำหรับโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้เป้าหมายที่ 1 จึงขอให้นักวิจัยที่โครงการอยู่ภายใต้เป้าหมายที่ 1 เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่เป็น แบบ F01&F04  ด้วยค่ะ
      3 ให้เข้าตรวจสอบ และแก้ไข และดำเนินการในระบบ NRMS:http://www.nrms.go.th/  พร้อมแนบไฟล์ที่ปรับแก้ไขใหม่แล้ว  (ไฟล์ต้องมีลายเซน) หากถูกต้องให้ยืนยันส่งข้อมูลมาทางระบบ NRMS
      4. ตรวจสอบรายชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามกลุ่มเป้าหมาย >>คลิกตรวจสอบรายชื่อ<<<

        รายละเอียดประกอบเพิ่มเติมของสถาบันฯ   

        แบบฟอร์ม แบบ F01&F04 สำหรับเป้าหมายที่ 1    // สาขายุทธศาสตร์และรายละเอียด 
            (ข้อที่ 1 ตรงชื่อโปรแกรมร่วมบูรณาการ ไม่ต้องระบุ ส่วนหน่วยงานเจ้าภาพ ใส่ชื่อสถาบันฯ)
       
        การเข้าแก้ไขข้อมูลในระบบ NRMS 

        เอกสารประกาศจาก วช. 

 

----------------ขอความอนุเคราะห์ นักวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเที่ยง วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นะคะ-----------------------------