ประกาศด่วน 

สถาบันฯ ขอเชิญชวน นักวิจัย สจล. ที่สนใจยื่นส่งข้อเสนอโคงการ  Translational and Start-up Research  
เพื่อเสนอขอรับงบประมาณปี 2560

ภายใต้โครงการ Innovation Hub  เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0


ในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 60 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 (Slope 3)

อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม ดังนี้

1 เกษตรและอาหาร  

2 พลังงานชีวภาพ 

3 สังคมผู้สูงอายุ 

4 เมืองอัจฉริยะ

5 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative)

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ---->dowload  <------

  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ
หมายเลข 3856-7 กด 29-32