โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

**ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2560 นี้**
โดยส่งมาที่สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ

หรือส่งทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download เอกสาร >> http://www.cupt.net/download/innohubs/index.html