ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน

  1. ลดอุณหภูมิใต้แผงโซล่าเซลล์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  2. โครงการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้แผงโซล่าเซลล์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  3. โครงการลดการสะสมของหิมะบนพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 ระยะเวลาโครงการ 9 เดือน

        โครงการทดลองและดำเนินการจัดทำระบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค ในพื้นที่ของ สจล.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
2. แบบเสนอโครงการ