สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดให้มีการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 10 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2561 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

จึงขอให้ทางหน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน 1 คน พร้อมแนบเอกสารประกอบคือ CV และคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) มายังฝ่ายบริหารงานวิจัยฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก!!