ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพืในวารสารวิชาการ

KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/kmitlstj

หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนบริหารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 02-329-8136 สายใน 3774