การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563   >> 

1 กลุ่ม spearhead (ส่งภายในวันที่ 17 ก.ย. 60)
  1.1  ด้านเศรษฐกิจ (ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง+แบบฟอร์ม)
  - สรุปประเด็นถาม-ตอบ ด้านเศรษฐกิจ (--F&Q---) 
  --- สวทน เป็นเจ้าภาพในการคัดกรองข้อเสนอเบื้องต้น----- 

ขั้นตอน
     -  17 ก.ย. 60 สถาบันส่งไฟล์ให้ เจ้าภาพหลัก (สวทน)  
     -  21 ก.ย. 60  สวทน. พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น ประกาศผลและแจ้งนักวิจัยทำแจ้งนักวิจัยทำข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็ม
     -  1 ต.ค. 60  สถาบันส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็มให้ สวทน
     -  5 ต.ค. 60  สวทน ประกาศข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา
     -  5-11 ต.ค. นักวิจัยนำเข้าระบบ NRMS
 ดาวน์โหลด >> Full Proposal >(ให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับการแจ้งผ่านรอบแรกส่ง Full proposal ภายในวันที่ 30 ก.ย. 60)

1.2 ด้านสังคม  (ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง+แบบฟอร์ม)
 ---วช.  เป็นเจ้าภาพในการคัดกรองข้อเสนอเบื้องต้น----- 

ขั้นตอน
     -  17 ก.ย. 60  สถาบันส่งไฟล์ให้ เจ้าภาพหลัก (วช)  
     -  21 ก.ย. 60  วช พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น ประกาศผลและแจ้งนักวิจัยทำแจ้งนักวิจัยทำข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็ม 
     -  1 ต.ค. 60  สถาบันส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็มให้ วช
     -  5 ต.ค. 60  วช ประกาศข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา
     -  5-11 ต.ค. นักวิจัยนำเข้าระบบ NRMS


2. การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 >>ปฏิทินการดำเนินงาน 

แนวทางจัดทำข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562) 

แบบฟอร์มเสนอของบประมาณ 2563

  • แบบเสนอแผนบูรณาการ  >> Integrated.docx
  • แบบเสนอโครงการวิจัย เป้าหมาย 1 -3  >> researchproject 1-3.doox
    (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย) 
  • แบบเสนอโครงการ (project) เป้าหมาย 4  >>  Project-4.docx
  • แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) >> researchprogram.docx
  • มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) >> Standard.docx
  • รายละเอียดการแก้ไข template ปี 2562 >> Detailtemplate.docx

ข้อมูลสำคัญภาพรวมระดับประเทศและสถาบัน 
คำอธิกายการกรอกข้อมูล Template และข้อมูลสำคัญๆระดับประเทศ
การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม.pdf
ร่างยุทธศาสตร์ย่อ_21Aug2017-edited.pdf
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ_สวทน 21 สค 60_Final.pdf
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ_วช. 21 สค 60_Final.pdf
แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม2562.pdf
กลุ่มวิจัย สจล. Research Cluster

เซ็บไซต์ NRMS http://www.nrms.go.th/Default2.aspx