การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563   >> 

1แนวทางจัดทำข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563) 

2. แบบฟอร์มเสนอของบประมาณ 2563 (ใช้ปี 2562ไปพลางก่อน)

 • แบบเสนอแผนบูรณาการ  >> Integrated.docx
 • แบบเสนอโครงการวิจัย เป้าหมาย 1 -3  >> researchproject 1-3.doox
  (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย) 
 • แบบเสนอโครงการ (project) เป้าหมาย 4  >>  Project-4.docx
 • แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) >> researchprogram.docx
 • มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) >> Standard.docx
 • รายละเอียดการแก้ไข template ปี 2562 >> Detailtemplate.docx
 • แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์_สจล.>>(F63Ethic_animal.docx)
 • แบบสรุปงานวิจัยโดยย่อ
 • แบบรายการครุภัณฑ์วิจัย

3.ข้อมูลสำคัญภาพรวมระดับประเทศและสถาบัน 

คำอธิกายการกรอกข้อมูล Template และข้อมูลสำคัญๆระดับประเทศ (เป็นรายละเอียดของ ปี 62 จากเว็บไวต์ วช.)
การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม.pdf
ร่างยุทธศาสตร์ย่อ_21Aug2017-edited.pdf
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ_สวทน 21 สค 60_Final.pdf
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ_วช. 21 สค 60_Final.pdf
แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม2562.pdf
กลุ่มวิจัย สจล. Research Cluster


เซ็บไซต์ NRMS http://www.nrms.go.th/Default2.aspx