smileแจ้งเพื่อทราบsmile

นักวิจัย ที่ส่ง เอกสารการขอเบิกค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความวิจัย

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จะทำเอกสารการเบิก

เป็นเดือนตุลาคม 2560 คะ 

ขอบคุณคะ 

หมายเหตุ นักวิจัยที่ขอเบิกค่าตอบแทนตีพิมพ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้หน้าเว็บสำนัก