ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการ
 รอบที่ 1 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดเงื่อนไขและแบบเสนอโครงการ