ด่วน!!  ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560
และเป็นโครงการที่สนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. ดำเนินการส่งรายงานความก้าวหน้า

โดยในรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต้องระบุรายละเอียดผลการดำเนินงานให้ชัดเจน

แบบฟอร์มสำหรับการรายงาน
  1. รายงานการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. ฉบับสมบูรณ์ หรือรายงาน ความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2560
     (download  เอกสารแบบ รายงานความก้าวหน้า/แบบรายงานการเิงน)  

 2.  แบบฟอร์มตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (download  เอกสาร

 3.  กรณีเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้รายงานในระบบ NRMS ด้วย

 

กำหนดส่ง ภายใน วันที่ 24 ตุลาคม 2560 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 สุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์ Fmi 3856 - 7 กด 30