นักวิจัยที่ขอรับค่าสนับสนุนตีพิมพ์บทความ

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บสำนักฯ  ครั้งที่15/2560 

จะสามารถรับเงินค่าตอบแทนได้ ประมาณสิ้นเดือน มกราคม 2561