ด้วยสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีแนวคิดในการจัดทำแคตตาล็อกทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน เพื่อรวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครองผ่านสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูล

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับมาทาง 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตัวอย่างการแสดงข้อมูล (ที่มา: Thailand Tech show 2016)