กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม กลุ่มที่ 1  (ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้)
โดยวงเงินงบประมาณ 11,228,200 บาท
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30
ณ กลุ่มบริหารทรัพย์สิน อาคาร 3 ชั้น 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ

 ประกาศเพิ่มเติม
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษา (TOR)