สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.
จะจ้างที่ปรึกษาการ Implement ระบบซอฟต์แวร์วางแผนถ่ายภาพดาวเทียมแบบ Dynamics Scheduling และด้านการพยากรณ์เมฆสำหรับการวางแผนถ่ายภาพ
จำนวน 1 งาน ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท
โดยกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารนิเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20203

 ประกาศเพิ่มเติม
 ขอบเขตของงาน (TOR)