สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โดยวงเงินงบประมาณ 5,650,000 บาท
กำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ประกาศเพิ่มติม
 ข้อกำหนดโครงการ (TOR)