โครงการ Newton Advanced Fellowshipเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สกว. Royal Society และ British Academy ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีประวัติการทำงานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรืออยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (Co-Applicant) ในโครงการ และระหว่างการรับทุนนักวิจัยไทยจะต้องมีช่วงเวลาที่ไปทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ โดยงบประมาณโครงการส่วนหนึ่งสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการวิจัยของผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษได้

สำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สนับสนุนโดย สกว. และ Royal Society)
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

 สมัครคลิก!!
 รายละเอียดทุนเพิ่มเติม