โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Research Gap Fund-TED Fund

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2561

จ่ายไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการ

  - วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี และธุรกิจเครื่องสำอาง

  - วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท สำหรับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการคลิก