ประกาศ ด่วน !!!  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบราง

 ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย

 หมดเขต  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญชวน นักวิจัย สจล. ส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ด้านระบบราง  เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ระบบรางและระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต ลดการนำเข้าและส่งเสริมการผลิตภายในประเทศแทน รวมทั้งวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ อเมริกา จีน ญี่ปุ่นและยุโรป เพื่อพัฒนาต้นแบบสำหรับการใช้งานภายในประเทศและในอนาคต และมีการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ด้วยการวิจัยและพัฒนาตามกรอบการวิจัยดังนี้

กรอบการวิจัย

1. ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ; Station management system,  Railway communication, Railway signaling,Train timetable,Train service planning, EMU utilization plan system, Train simulation, Design of communication network for railway system, Electrical distribution

2. ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ; Traction drivers

3. ด้านวิศวกรรมโยธา ; Infrastructure design

4. ด้านโลจิสติกส์ ; Logistics / supply chain management / Passenger flow / Railway ticket management system/


งบประมาณ    โครงการละไม่เกิน 2 ล้านบาท  (งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ไม่สามารถขอได้) 
(สถาบันฯ มีงบประมาณสนับสนุนกว่า 47 ล้านบาทผ่านทาง OSM และมีการดำเนินการโดย KRIS และ คณะกรรมการโครงการ)

ผลผลิต 
 
- มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จริงและสร้างองค์ความรู้ด้านระบบราง

การส่งข้อเสนอการวิจัย
กรอกรายละเอียด  แบบส่งข้อเสนอการวิจัย

              - ส่งมาที่ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

           
ประกาศคณะกรรมการโครงการ ศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาระบบราง


   

 ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 

 พิกุลทอง นักทำนา/กรรณกร  ผลโพธิ์   
              โทร. 02-3298212-3 ต่อ 16 หรือ 29
              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.