ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2.1. สำหรับส่งหน่วยประสานงาน อพ.สธ  ส่งผ่าน KRIS  ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61

  - แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)

 - แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

2.2สำหรับส่งผ่านกลุ่มทุนวิจัยมุ่งเป้า 
    คลิกอ่ายรายละเอียด 

 

 ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สุวพิชญ์/กรรณิการ์

  หมายเลขภายใน 3854 ต่อ 29-31

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.